Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

-INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

 1. Resolución do 28.12.2020 aprobando as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código IN421O)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210118/AnuncioG0474-281220-0006_gl.html

 1. Resolución do 28.12.2020 aprobando as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares para o ano 2021 (código IN421P)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210118/AnuncioG0474-281220-0008_gl.html

Ademáis, as empresas instaladoras de ditas enerxías que estean interesadas en formar parte do procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión de ambas subvencións, dispoñen dun prazo de 5 días hábiles para presentar a documentación a partir do 25 de xaneiro incluído, é dicir, do 25 ao 29 de xaneiro incluídos:

 1. Resolución do 28.12.2020 polo que se convoca o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico e de enerxía fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (procedemento IN421N)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210118/AnuncioG0474-281220-0004_gl.html

As solicitudes dos particulares tramitaranse a través dalgunha das entidades colaboradoras onde o comprador elixirá o equipamento térmico. Na páxina web do Inega poderá consultarse a listaxe de ditas entidades.

A información aos interesados estará dispoñible na páxina web www.inega.gal e a través de:

-correo electrónico: inega.info@xunta.gal

-teléfono: 981 54 15 00

-presencialmente: na rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela


 1. PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS ANO 2021

O vindeiro 20 de abril ás 9.00 horas arrancará o prazo de presentación de solicitudes de subvencións para a renovación de electrodomésticos para o ano 2021 da Axencia Instituto Enerxético de Galicia-INEGA- (procedemento electrónico IN414C):

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C

O prazo estará aberto ata o vindeiro 30.09.2020 ou ata esgotar fondos previstos (3.000.000 €)

Para máis información, consultar nas seguintes ligazóns:

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0003.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioG0474-160321-0002_gl.html

As solicitudes tramitaranse a través dalgunha das entidades colaboradoras que elixirá o comprador. Estas terán de prazo para adherirse dende o 30.03.2021 ata o 30.06.2021 e será a través do procedemento electrónico IN414B:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414B

Na páxina web do Inega poderá consultarse a listaxe de ditas entidades a través da seguinte ligazón:

https://appsinega.xunta.es/IN414B/consulta/

As contías das axudas en función do tipo de consumidor e electrodoméstico serán:

 1. XERAL: 25% máx. 150 € (frigorífico-conxelador)/100 € (lavadora-lavalouza-placa indución)
 2. VULNERABLE: 50% máx. 300 € / 200 €
 3. VULNERABLE SEVERO: 75% máx. 450 € / 300 €

A información aos interesados estará dispoñible en:

-páxina web: www.inega.gal

-correo electrónico: inega.info@xunta.gal

-teléfono: 981 54 15 00

-presencialmente: na rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela


-INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

 1. PREE – PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS – DOG nº 225 do venres 6 de novembro de 2020 no que se publica a Resolución do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201106/AnuncioC3Q2-291020-0002_gl.html

DIRIXIDO A:

 • Opción A: Edificios completos de tipoloxía residencial unifamiliar e colectiva
 • Opción B: Vivendas ou locais situados en edificios

BENEFICIARIOS: Comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades de propietarios, persoas físicas e persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

 • Tipoloxía 1: Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica
 • Tipoloxía 2: Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria
 • Tipoloxía 3: Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Edificios construídos con anterioridade a 2007
 • Que, polo menos, o 70% da superficie construída sobre rasante teña uso residencial
 • Serán inadmitidas as solicitudes que no momento da súa presentación non aporten os documentos sinalados nas letras c), d), e), h), i) e j) do punto Noveno.1
 • Non serán elixibles aquelas actuacións que non alcancen unha redución do consumo de enerxía final dun 10% e non melloren a cualificación enerxética nunha letra
 • Non serán elixibles as obras iniciadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude de axudas, pero sí aqueles custos como proxectos, memorias técnicas, certificados, etc, sempre que se tivesen iniciado con posterioridade ao 07.08.2020
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas

CUSTO ELIXIBLE:

 • Os establecidos no punto 2 do Anexo IV do Real Decreto 737/2020 (BOE 06.08.2020)
 • Gastos de xestión da solicitude (límite do 4% da axuda solicitada e 3.000 €/expte)
 • Gastos de xestión da xustificación (límite do 7% da axuda solicitada e 7.000 €/expte)
 • IVE, sempre e cando non poida ser recuperado ou compensado total ou parcialmente

CONTÍA DAS AXUDAS:

 • Tipoloxía 1: 35% (opción A) e 25% (opción B), cun máximo de 6.000 €/vivenda
 • Tipoloxía 2: 35% (opción A) e 25% (opción B)
 • Tipoloxía 3: 15% (opción A e B)

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 02.01.2021 ao 31.07.2021, salvo esgotamento de crédito (orzamento 5.500.000 €/anualidade 2021, 9.499.999 €/anualidade 2022, 1.938.443 €/anualidade 2023, total 16.938.442 €)

PRESENTACIÓN: Obrigatoriamente por medios electrónicos (https://sede.xunta.gal) segundo modelo normalizado Anexo I e documentación complementaria do punto Noveno, sendo dirixida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo – IGVS

PRAZO EXECUCIÓN OBRAS: Ata o 30 de novembro de cada anualidade como máximo (2021-2022-2023)


 1. Resolución do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI400A):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioC3Q2-250221-0002_gl.html

CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Resolución do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI400A):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3Q2-150321-1_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas maiores de idade con ingresos non superiores a 6.5 veces o IPREM que teñan subscrito con posterioridade ao 01.01.2021 un contrato privado ou escritura pública dunha vivenda que non supere os prezos máximos establecidos nas bases reguladoras e sita nun dos cascos históricos recollidos na Orde do 1 de marzo de 2018 que se pode consultar nesta ligazón:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioCA01-020318-0002_gl.html

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial do prezo de adquisición de vivenda xa construída en cascos históricos

AXUDA: 20% ata un máximo de 10.800 € (12.800 € no caso de menores de 35 anos e 15.000 € no caso de vivendas sitas nun ámbito declarado Área Rexurbe), taxas e tributos excluídos

PRAZO: Ata o 1 de setembro do 2021 ou esgotamento de crédito (600.000 € anualidade 2021)

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica, con opción en soporte papel:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI400A


 1. Publicada no DOG nº 53 do 18 de marzo de 2021 a Resolución pola que se convocan para o ano 2021 as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas (código procedemento VI406B):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210318/AnuncioC3Q2-090321-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas e persoas membros de comunidades de propietarios (nalgúns casos tamén comunidades de propietarios) que promovan actuacións de rehabilitación recollidas nas bases reguladoras e os seus ingresos máximos non superen 5.5-6.5 veces IPREM

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito e/ou subsidiación dos xuros do préstamos cualificado

AXUDA: Ingresos non superiores a 4 IPREM: 100% xuros – 48 meses duración máxima

Ingresos superiores a 4 IPREM e menores a 5.5: 80% xuros – 36 meses

Ingresos superiores a 5.5 IPREM e menores a 6.5: sen subsidiación – duración préstamo

PRAZO: Ata o 1 de setembro do 2021 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica, con opción en soporte papel para as persoas físicas:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406B


 

 

-PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE MARÍN

Publicouse no BOPPO do luns 20 de novembro de 2017 e no DOG do martes 12 de decembro de 2017 o “Anuncio das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras” no concello de Marín do que se adxunta ligazón:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/11/20/2017047355

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioL226-211117-0001_gl.html

Pode acceder ao contido das bases reguladoras e os seus anexos a través da sede electrónica do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://sede.concellodemarin.es/index.php?id=tablon_anuncios

DIRIXIDO A:         -Propietarios de vivendas baleiras que a queiran poñer en aluguer

-Demandantes dunha vivenda no concello de Marín

GARANTÍAS PROPIETARIOS: Aboamento das pólizas correspondentes ás coberturas sinaladas na Cláusula Terceira do Convenio entre o IGVS e a Fegamp de data 3 de maio de 2016 (seguro multirrisco do fogar e seguro de garantía de cobro, asistencia e defensa xurídica ante impagos)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Propietarios: Compromiso de arrendar a vivenda por un prezo non superior a 300 euros (prezo segundo tasación informe técnico municipal) e durante un período de tres anos dende a sinatura do contrato de arrendamento
 • Demandantes: Ingresos entre 1-2.5 veces o IPREM; renda aluguer non superior ao 30% dos ingresos familiares; non ter ningunha vivenda en propiedade; dificultade para acceder vivenda en aluguer no concello; non ter parentesco coa persoa arrendadora; acreditación do grao de integración social; a pertenza a un dos colectivos prioritarios do artigo 10 das bases terán prioridade na adxudicación da vivenda

PRAZO: aberto de xeito permanente dende o 13 de decembro de 2017

LUGAR: As solicitudes tramitaranse na Oficina de Rehabilitación Municipal (rúa Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9)

Toda esta información tamén pode ser consultada no departamento municipal de Servizos Sociais (rúa A Costa, s/n – Finca de Briz) e na páxina web do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

http://concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/outras-axudas/


PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3358

Para a consecución dos seus obxetivos, o Plan Estatal 2018-2021 estrutúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda (ABERTO: do 31.03.2021 ao 30.04.2021)

DOG nº 60 do 30 de marzo de 2021:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioC3Q2-220321-0001_gl.html

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para o ano 2021 (código de procedemento VI432A):

BASES REGULADORAS: Orde do 2 de agosto de 2019 (DOG 11.09.2019) modificada pola Orde do 17.04.2020 (DOG 22.04.2020)

BENEFICIARIOS: Persoas físicas maiores de idade con escasos medios económicos que sexan titulares dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, con mención expresa da súa referencia catastral e cuxos efectos económicos sexan anteriores ao 30.04.2021

REQUISITOS: Ingresos inferiores a 2 veces Iprem (4 ou 5 veces Iprem segundo os casos recollidos no artigo Cuarto, apartado e), estar empadroados na vivenda e que a renda máxima mensual no supere os 400 euros no caso do concello de Marín

AXUDA: 40% da renda máxima; 50% no caso de menores de 35 anos e maiores de 65 anos durante o prazo máximo dun ano e, en todo caso, dende o 01.01.2021 ata o 31.12.2021

PRAZO: 1 mes, ata o 30.04.2021 (crédito orzamentario 2.272.000 € anualidade 2021)

DOCUMENTACIÓN: Anexo I, Anexo II, contrato de aluguer e xustificante de empadroamento

PRESENTACIÓN: Por sede electrónica https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI432A ou presencialmente en calquera dos rexistros establecidos

 1. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual
 2. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer
 3. Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas (PECHADO. DOG nº 38 do 26.02.2020)
 4. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas (ABERTO: do 23.03.2021 ao 22.04.2021)

DOG nº 54 do 22 de marzo de 2021:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210322/AnuncioC3Q2-100321-0001_gl.html

DIRIXIDO A: Edificios de tipoloxía residencial rematados antes do 1 de xaneiro de 1996 (residencial unifamiliar, colectivo e vivendas situadas en edificios colectivos) que non tiveran iniciado as obras antes do 1 de xaneiro de 2021 nin rematadas antes do 22/03/2021, agás para aquelas solicitudes ao abeiro da convocatoria do 2020 que lles foran denegadas por esgotamento do orzamento; neste caso poderán ter iniciado as actuacións con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020 e poderán estar rematadas antes do 22/03/2021.

BENEFICIARIAS: Comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades de propietarios, persoas físicas, agrupacións de persoas propietarias e persoas físicas inquilinas dunha vivenda

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: Obras de fomento da conservación da estrutura, instalacións e elementos da envolvente exterior dos edificios, obras de adecuación interior de vivendas ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade e seguridade e hixiene así como aquelas obras de mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade dos edificios e do interior das vivendas

CONDICIÓNS PARTICULARES: Os edificios residenciais colectivos deben cumprir:

 • Que, polo menos, o 70% da superficie construída teña uso residencial vivenda
 • Que, polo menos, o 50% das vivendas estean ocupadas como residencial habitual
 • Que as actuacións conten co acordo da comunidade de propietarios
 • Aquelas recollidas nas bases reguladoras do 15.07.2019

AXUDA: Unifamiliar:     Ata 8.000 € (Liña B-accesibilidade) – 3.000 € (Liña B-conservación)*

Colectiva:         Ata 8.000 €/vivenda e 80 €/m2 local (Liña B-accesibilidade)*

Ata 3.000 €/vivenda e 30 €/m2 local (Liña B-conservación)*

*Contía máxima 40% do custo subvencionable (ata 75% en casos ingresos < 3 Iprem)     Ditas contías poden incrementarse en casos de discapacidade na unidade familiar

PRAZO SOLICITUDES: 1 mes, ata o 22 de abril de 2021 (orzamento 680.000 €/anualidade 2021)

PRAZO EXECUCIÓN OBRAS: Ata o 30 de novembro de 2021 como máximo

LUGAR: A solicitude tramitarase por vía electrónica (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI422E) –código procedemento VI422E- segundo modelo normalizado Anexo I e documentación complementaria do punto Nove da Convocatoria 2021, sendo dirixidas á Area Provincial do IGVS de Pontevedra (as persoas físicas tamén poderán tramitar presencialmente en soporte papel)

 

 1. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural (ir á http://www.concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/axudas-na-ari-vila-de-marin/ )
 2. Programa de axuda aos xóvenes (ver Programa 2)
 3. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade (ver Programa 2 e 6)

-INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Resolución pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021 (código procedemento MT402A):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0192-290321-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas, comunidades de propietarios e agrupación de comunidades de persoas propietarias

OBXECTO: Corrección de impactos paisaxísticos de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e seguindo os criterios da Guía de cor e materiais de Galicia, en concreto as seguintes actuacións:

 • Tratamento de paredes medianeiras vistas
 • Revestimento e pintado de fachadas actualmente rematadas en ladrillo cerámico ou bloque de formigón sen revestir
 • Renovación do acabamento exterior das fachadas de edificacións (paramentos e carpintarías) que supoñan un impacto paisaxístico
 • Remate exterior con tella cerámica ou lousa de cubertas actualmente rematadas con pranchas de fibrocemento
 • Acondicionamento e mellora de predios de gran dimensión (altura superior a 1.50m)
 • Revestimento de muros de bloques de formigón con fábrica de pedra
 • Substitución de celosías de cerámica ou formigón por solucións diáfanas ou sebes vexetais

GASTOS SUBVENCIONABLES: Gastos de execución dos traballos (materiais e man de obra), honorarios profesionais se fora o caso así como os tributos cando non sexan recuperables

AXUDA: 70% dos gastos subvencionables ata un máximo de 3.000 €

LUGAR E PRAZO: Do 14.04.2021 ao 31.05.2021. Preferentemente por vía electrónica, con opción en soporte papel para as persoas físicas:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT402A&ano=2021&numpub=1&lang=es

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies