Contacto | Tel.:986 88 03 00

Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

 

-AXUDAS DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTRAS E VIVENDA Á INSTALACIÓN DE ASCENSORES E OUTROS DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDADE EN EDIFICIOS DE TIPOLOXÍA RESIDENCIAL COLECTIVA, NAS SÚAS VIVENDAS DÚPLEX E EN VIVENDAS UNIFAMILIARES E SE CONVOCAN PARA O ANO 2018, CON CARÁCTER PLURIANUAL
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180326/AnuncioG0423-150318-0001_gl.html
OBXECTO: Instalación de ascensores, elevadores, salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade
BENEFICIARIOS: Comunidades de propietarios e persoas fisicas propietarias de edificios de tipoloxía residencial colectiva, dúplex incluídos, e vivendas unifamiliares
REQUISITOS: Ingresos inferiores a 3.5 veces Iprem, no caso de dúplex e unifamiliares
GASTOS SUBVENCIONABLES: Instalación dos dispositivos de accesibilidade e honorarios dos profesionais que interveñan, excluíndo os gastos derivados de impostos, taxas e tributos
AXUDA: 60% do investimento subvencionable cuns máximos dende os 2.500 € ata os 35.000 €, segundo o número de vivendas e a súa situación (ámbito histórico e camiño de Santiago)
PRAZO: Solicitudes: ata o 30 de maio de 2018, agás suposto de esgotamento de crédito (1.500.000 € anualidade 2018 – 1.000.000 € anualidade 2019). Xustificación: 15 días dende o seu remate ou o prazo fixado na concesión da subvención
LUGAR: Vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal ) e, no caso de persoas físicas, tamén en formato papel

-PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE MARÍN

Publicouse no BOPPO do luns 20 de novembro de 2017 e no DOG do martes 12 de decembro de 2017 o “Anuncio das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras” no concello de Marín do que se adxunta ligazón:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/11/20/2017047355

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioL226-211117-0001_gl.html

Pode acceder ao contido das bases reguladoras e os seus anexos a través da sede electrónica do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://sede.concellodemarin.es/index.php?id=tablon_anuncios

DIRIXIDO A:         -Propietarios de vivendas baleiras que a queiran poñer en aluguer

-Demandantes dunha vivenda no concello de Marín

GARANTÍAS PROPIETARIOS: Aboamento das pólizas correspondentes ás coberturas sinaladas na Cláusula Terceira do Convenio entre o IGVS e a Fegamp de data 3 de maio de 2016 (seguro multirrisco do fogar e seguro de garantía de cobro, asistencia e defensa xurídica ante impagos)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Propietarios: Compromiso de arrendar a vivenda por un prezo non superior a 300 euros (prezo segundo tasación informe técnico municipal) e durante un período de tres anos dende a sinatura do contrato de arrendamento
 • Demandantes: Ingresos entre 1-2.5 veces o IPREM; renda aluguer non superior ao 30% dos ingresos familiares; non ter ningunha vivenda en propiedade; dificultade para acceder vivenda en aluguer no concello; non ter parentesco coa persoa arrendadora; acreditación do grao de integración social; a pertenza a un dos colectivos prioritarios do artigo 10 das bases terán prioridade na adxudicación da vivenda

PRAZO: aberto de xeito permanente dende o 13 de decembro de 2017

LUGAR: As solicitudes tramitaranse na Oficina de Rehabilitación Municipal (rúa Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9)

Toda esta información tamén pode ser consultada no departamento municipal de Servizos Sociais (rúa A Costa, s/n – Finca de Briz) e na páxina web do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

http://concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/outras-axudas/

  –          PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

Obxectivos do Plan

 • Adaptar o sistema de axudas ás necesidades sociais actuais e á escaseza de recursos dispoñibles, concentrándoas en dous eixes (fomento do aluguer e o fomento da rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas). • Contribuír a que os debedores hipotecarios para a adquisición dunha vivenda protexida poidan facer fronte ás obrigas dos seus préstamos hipotecarios. • Reforzar a cooperación e coordinación inter-administrativa, así como fomentar a corresponsabilidade no financiamento e na xestión. • Mellorar a calidade da edificación e, en particular, da súa eficiencia enerxética, da súa accesibilidade universal, da súa adecuación para a recollida de lixos e da súa debida conservación. Garantir, asemade, que os lixos que se xeren nas obras de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación urbanas se xestionen axeitadamente, de conformidade co Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos lixos de construción e demolición. • Contribuír á reactivación do sector inmobiliario, dende os dous elementos motores sinalados: o fomento do aluguer e o apoio á rehabilitación de edificios e á rexeneración urbana.

Programas

Para a consecución dos seus obxectivos, o Plan estructúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
 3. Programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer.
 4. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
 5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. (ver axudas ARI)
 6. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
 7. Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
 8. Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Requisitos xerais:

Na actualidade non hai prazo aberto de convocatoria de ningún dos programas relacionados anteriormente.

Actualizarase a páxina a medida que se publiquen as diferentes convocatorias.

Para máis información consúltese:

 • O Real Decreto 233/2013 que regula o Plan Estatal de vivenda 2013-2016, no BOE nº 86 do 10 de abril de 2013 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf

 • O Decreto Autonómico 18/2014 que desenvolve o Plan Estatal, no DOG nº38 do 25 de febreiro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-200214-0001_gl.html

 • O Convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia, no DOG nº206 do 28 de outubro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioC3Q2-201014-0003_gl.html

 • A Orde pola que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no R.D. 233/2013, no BOE nº 292 do 3 de decembro de 2014 ou a través do seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

 • A aplicación informática para a elaboración do IEE do Ministerio de Fomento a través do seguinte enlace:

https://iee.fomento.gob.es/

 • O Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal 2013-2016 regulado polo R.D. 233/2013, de 5 de abril, no BOE nº 298 do 10 de decembro de 2016 ou a través do seguinte enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11737.pdf

 • A Resolución do 1 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución da prórroga do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9830.pdf

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DO IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo)

 

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2016 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170110/AnuncioC3Q2-281216-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 3.5 veces o IPREM que formen parte dos seguintes colectivos:

-afectadas por execucións hipotecarias

-titulares de contratos de arrendamento en vigor de vivendas incorporadas ao programa Aluga

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda do aluguer dos contratos formalizados no marco do programa Aluga

AXUDA: Dende o 30% ao 100% da renda anual do aluguer, segundo o nivel de ingresos da unidade familiar e o colectivo ao que pertenza

PRAZO:

-Novos contratos: antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato

-Prórrogas de contratos: antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.es ), con opción en soporte papel*

*A información/tramitación das presentes axudas debe facerse nas oficinas do IGVS da Área Provincial de Pontevedra, na rúa Alcalde Hevia, nº 7, Pontevedra.

–          AXUDAS AUTONÓMICAS DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2018, con financiamento plurianual.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-221217-0001_es.html

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 1.5 veces o IPREM (dende 751,96 € para 1 membro ata 1.566,58 € para 5 ou máis membros) e que formen parte dos seguintes colectivos:

-as que precisen dunha axuda por unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas ou resolución xudicial

-as vítimas de violencia de xénero con dificultades para asumir o custo do arrendamento

– as unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento e que foran privados da súa residencia habitual por danos sufridos derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida (incendios, inundacións, etc.)

-as unidades de convivencia que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, rematasen o período de desfrute desta axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social

-as unidades de convivencia que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do contrato a partir da entrada en vigor desta orde

-as unidades de convivencia que, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no citado programa

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda mensual do aluguer, a cal non poderá superar os 350 euros no concello de Marín.

AXUDA: 175 euros/mes no concello de Marín, cun máximo de 12 bonos, prorrogables por dous períodos sucesivos de doce meses ata acadar unha duración máxima de 3 anos

PRAZO: Ata o 20 de novembro de 2018 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal ), con opción en soporte papel*

*A información/tramitación das presentes axudas debe facerse nas oficinas do IGVS da Área Provincial de Pontevedra, na rúa Alcalde Hevia, nº 7, Pontevedra, agás para os demandantes de vivenda dentro do Programa de vivendas baleiras no concello de Marín.

 

 

Ligazóns de interese:

 

IGVS

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

 

MINISTERIO DE FOMENTO

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/

 

INEGA

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/index.html

 

AGADER

http://agader.xunta.es/Axudas.do


IDAE

http://www.idae.es/

 

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies