Contacto | Tel.:986 88 03 00

Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

 

-PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE MARÍN

Publicouse no BOPPO do luns 20 de novembro de 2017 e no DOG do martes 12 de decembro de 2017 o “Anuncio das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras” no concello de Marín do que se adxunta ligazón:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/11/20/2017047355

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioL226-211117-0001_gl.html

Pode acceder ao contido das bases reguladoras e os seus anexos a través da sede electrónica do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://sede.concellodemarin.es/index.php?id=tablon_anuncios

DIRIXIDO A:         -Propietarios de vivendas baleiras que a queiran poñer en aluguer

-Demandantes dunha vivenda no concello de Marín

GARANTÍAS PROPIETARIOS: Aboamento das pólizas correspondentes ás coberturas sinaladas na Cláusula Terceira do Convenio entre o IGVS e a Fegamp de data 3 de maio de 2016 (seguro multirrisco do fogar e seguro de garantía de cobro, asistencia e defensa xurídica ante impagos)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Propietarios: Compromiso de arrendar a vivenda por un prezo non superior a 300 euros (prezo segundo tasación informe técnico municipal) e durante un período de tres anos dende a sinatura do contrato de arrendamento
 • Demandantes: Ingresos entre 1-2.5 veces o IPREM; renda aluguer non superior ao 30% dos ingresos familiares; non ter ningunha vivenda en propiedade; dificultade para acceder vivenda en aluguer no concello; non ter parentesco coa persoa arrendadora; acreditación do grao de integración social; a pertenza a un dos colectivos prioritarios do artigo 10 das bases terán prioridade na adxudicación da vivenda

PRAZO: aberto de xeito permanente dende o 13 de decembro de 2017

LUGAR: As solicitudes tramitaranse na Oficina de Rehabilitación Municipal (rúa Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9)

Toda esta información tamén pode ser consultada no departamento municipal de Servizos Sociais (rúa A Costa, s/n – Finca de Briz) e na páxina web do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

http://concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/outras-axudas/

PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3358

Para a consecución dos seus obxetivos, o Plan Estatal 2018-2021 estrutúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda (ABERTO: 12/09 ao 11/10/2019)

DOG nº 172 do 11 de setembro de 2019:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190911/AnuncioG0532-060819-0002_gl.html

Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianual:

OBXECTO: Favorecer o acceso á vivenda aos colectivos máis desfavorecidos e ás persoas novas que pretendan acceder á unha vivenda por primeira vez

BENEFICIARIOS: Persoas físicas maiores de idade que sexan titulares dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, con mención expresa da súa referencia catastral e cuxos efectos económicos sexan anteriores ao 11/10/2019

REQUISITOS: Ingresos inferiores a 2 veces Iprem; 4-5 veces Iprem no caso de familias numerosas e persoas con discapacidade reguladas no artigo 7

AXUDA: 40% da renda máxima; 50% no caso de menores de 35 anos e maiores de 65 anos (Renda máxima mensual no concello de Marín: 400 euros)

PRAZO: 1 mes, do 12 de setembro ao 11 de outubro de 2019 (crédito orzamentario 10.500.000 € anualidades 2019-2020-2021)

LUGAR: Preferiblemente por vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal ) pero tamén en formato papel

 1. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual
 2. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer
 3. Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas (PECHADO. DOG nº 143 do 30/07/2019)
 4. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas (PECHADO. DOG nº 143 do 30/07/2019)
 5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural (ir á http://www.concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/axudas-na-ari-vila-de-marin/ )
 6. Programa de axuda aos xóvenes (ver Programa 2)
 7. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade (ver Programa 2 e 6)

-INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se convocan para o ano 2019, con financiamento plurianual, as subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioC3Q2-281218-0001_gl.pdf

BENEFICIARIOS: Persoas integrantes de unidades familiares con ingresos non superiores a 1.5 veces o IPREM e que formen parte das seguintes unidades de convivencia:

-aquelas que precisen dunha axuda por unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas ou resolución xudicial

-as das vítimas de violencia de xénero con dificultades para asumir o custo do arrendamento

– as unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento e que foran privados da súa residencia habitual por danos sufridos derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida (incendios, inundacións, etc.)

-aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, rematasen o período de desfrute desta axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social

-aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do contrato a partir da entrada en vigor desta orde

-aquelas que, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no citado programa

-aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb) rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvebción do Programa do bono alugueiro social

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial da renda mensual do aluguer, a cal non poderá superar os 400 euros no concello de Marín.

AXUDA: 200 euros/mes no concello de Marín, cun máximo de 12 bonos, prorrogables por dous períodos sucesivos de doce meses ata acadar unha duración máxima de 3 anos

PRAZO: Ata o 13 de decembro de 2019 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal ), con opción en soporte papel

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se convocan as subvencións do Programa Rehaluga, dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioC3Q2-030119-0001_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras no concello de Marín (código de procedemento VI426C)

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Obras de conservación, de mantemento, as precisas para garantir a habitabilidade da vivenda e axustes na súa distribución interior; todas elas deben estar recollidas no informe técnico municipal correspondente e deben estar rematadas no momento de solicitar estas axudas

AXUDA: 8.000 euros como máximo (o Ive non será subvencionable)

PRAZO: Ata o 29 de novembro de 2019 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal ), con opción en soporte papel

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se realiza a convocatoria pública, para a anualidade 2019, das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioC3Q2-030119-0005_gl.html

BENEFICIARIOS: Persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación; no caso de actuacións promovidas por comunidades de persoas propietarias, só poderán ser beneficiarias as persoas que sexan membros da dita comunidade e en función da súa porcentaxe de participación nas obras.

 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Axudas económicas directas para a subsidiación dos xuros do préstamo cualificado outorgado pola entidade financeira

 

IPREM SUBSIDIACIÓN MÁXIMA DURACIÓN MÁXIMA
Menor ou igual a 4 100% dos xuros 48 meses
Maior de 4 e menor ou igual a 5,5 80% dos xuros 36 meses
Maior de 5,5 e menor ou igual a 6,5 Sen subsidiación Duración do préstamo

AXUDA:

 

PRAZO: Ata o 15 de outubro de 2019 ou esgotamento de crédito

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal ), con opción en soporte papel para persoas físicas. As comunidades de propietarios só por vía electrónica

 

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento VI400A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioC3Q2-190619-0001_gl.html

 

BENEFICIARIOS: Persoas físicas maiores de idade e menores de 35 anos no momento de presentación da solicitude que tivesen subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019 un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda e que cumpran cos requisitos establecidos no artigo Sexto das bases

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Prezo de venda da vivenda, sen incluír gastos e tributos inherentes a esa adquisición

AXUDA: 20% sobre o prezo de venda, ata un máximo de 10.800 euros para o concello de Marín

PRAZO SOLICITUDES: Ata o 31 de outubro de 2019 ou esgotamento de crédito

PRAZO DE XUSTIFICACIÓN: Ata o 29 de novembro de 2019

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal ), con opción en soporte papel

 

Ligazóns de interese:

 

IGVS

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

 

MINISTERIO DE FOMENTO

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/

 

INEGA

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/index.html

 

AGADER

http://agader.xunta.es/Axudas.do


IDAE

http://www.idae.es/

 

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies