Comisions Informativas

No pleno do 23 de xuño do 2015 aprobáronse as Comisións informativas permanentes:

 • URBANISMO, FACENDA E PERSOAL que reúne a condición da preceptiva COMISIÓN

ESPECIAL DE CONTAS

 • MEDIO AMBIENTE E BENESTAR SOCIAL
 • CULTURA, FESTAS E DINAMIZACIÓN
 • TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E MOBILIDADE
 • TURISMO E COMERCIO
 • MEDIO RURAL
 • DEPORTES E XUVENTUDE

Cada unha das comisións informativas terá sete membros, incluíndo o/a seu/súa Presidente/a.

En atención á proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na Corporación (arts. 20.1 c) LRBRL e 125 do ROF), cada unha das Comisións estará integrada por:

 • 4 concelleiros/as do grupo municipal do PP.
 • 1 concelleiro/a do grupo municipal PSdeG-PSOE
 • 1 concelleiro/a do grupo municipal do BNG – ASEMBLEAS ABERTAS.
 • 1 concelleiro/a do grupo municipal de MAREA VECIÑAL DE MARÍN-SON

A adscrición concreta dos membros da Corporación que deban formar parte de cada unha das comisións anteditas en representación de cada grupo político, realizarase mediante escrito do seu portavoz dirixido á alcaldesa, e do que se dará conta ao Pleno. Poderá designarse, de igual forma, un

ou varios suplentes por cada titular.

O/A Alcalde/sa ou Presidente/a da Corporación, é o Presidente nato de todas as Comisións informativas, aínda que poderá delegar a súa presidencia efectiva en calquera membro da mesma, a proposta da propia Comisión, tras a correspondente elección celebrada no seu seo, na que se propoñerá a designación de Presidente titular e os suplentes que se teñan por conveniente.

As funcións das Comisións Informativas de carácter permanente, serán o previo informe, ditame, consulta ou proposta dos asuntos que deban someterse á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno cando actúen por delegación deste. Tamén poderá informar aqueles asuntos que, sendo de competencia propia da Presidencia da Corporación ou da Xunta de Goberno, lle sexan sometidos por

expresa decisión destes.

Á Comisión Especial de Contas corresponderalle o exame, estudo e informe da Conta xeral e demais contas anuais.

As Comisións Informativas de carácter permanente celebrarán sesión ordinaria unha vez ao mes, na data e hora que estableza a Presidencia da Comisión, que poderá convocar tamén sesións extraordinarias por propia iniciativa ou logo de solicitude motivada da cuarta parte dos seus membros.

ADSCRICIÓN DOS MEMBROS QUE

REPRESENTAN AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS

CREADAS.

No pleno do 12 de agosto do 2015, A Sra. secretaria dá conta dos escritos de adscrición dos membros que representan aos

grupos políticos municipais nas Comisión Informativas:

O Grupo Municipal do PP no Concello de Marín, a través do seu Portavoz Municipal propón

aos seguintes membros para a composición das Comisións Informativas que con carácter ordinario se

constituirán:

O martes:

12.00 h.- Comisión Informativa de Turismo

Presidenta titular: Cristina Acuña González

Presidente suplente: Antonio Traba Miñones

12.30 h.- Comisión Informativa de Deportes e Xuventude

Presidenta titular: Antonio Traba Miñones

Presidente suplente: Cristina Acuña González

13.00 h.- Comisión Informativa de Urbanismo

Presidenta titular: Manuel Santos Costa

Presidente suplente: Francisco José Estévez Salazar

13.30 h.- Comisión Informativa de Tráfico, Policía Local e Mobilidade

Presidenta titular: Francisco José Estévez Salazar

Presidente suplente: Cristina Acuña González

O mércores:

12.00 h.- Comisión Informativa de Medio Ambiente e Benestar Social

Presidenta titular: Marián Sanmartín García

Presidente suplente: Mª José de Pazo Allariz

12.30 h.- Comisión Informativa de Cultura e Dinamización

Presidenta titular: Mª José de Pazo Allariz

Presidente suplente: Pablo Novas Caballero

13.00 h.- Comisión Informativa de Medio Rural

Presidenta titular: Pablo Novas Caballero

Presidente suplente: Mª José de Pazo Allariz

Os integrantes das Comisións Informativas xenéricas polo grupo municipal do PP serán:

 1. Beatriz Rodríguez Gómez
 2. Benito TouriñoTouriño
 3. JoséCidrás Rosales

As adscricións do GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ás comisións informativas do Concello

de Marín, serán as seguintes

Urbanismo, Facenda e Persoal

Medio e Benestar Social

Cultura, Festas e Dinamización

Tráfico, Policía Local e Mobilidade

Turismo e Comercio

Medio Rural

Deportes e Xuventude

Luz Santiago Suárez

Luz Santiago Suárez

Iván Pastoriza Pazos

Juan Muradas Ramos

María González Recaman

Iván Pastoriza Pazos

Luz Santiago Suárez

Dona Pilar Blanco López, en calidade de portavoz do GRUPO MUNICIPAL DO BNG-AA de

Marín, expón:

Conforme ao establecido no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico

das Entidades Locais, e conforme ao requirido pola Secretaria Xeral do Concello a través do Expte.:

234/15, procede a comunicar a adscrición dos membros do Grupo Municipal do BNG-AA de Marín ás

Comisión Informativas Permanentes:

– URBANISMO, FACENDA E PERSOAL: Pilar Blanco

Suplente: Lucía Santos, Alonso Fernández

– MEDIO AMBIENTE E BENESTAR SOCIAL: Pilar Blanco

Suplente: Lucía Santos, Alonso Fernández

– CULTURA, FESTAS E DINAMIZACIÓN: Lucía Santos

Suplente: Pilar Blanco, Alonso Fernández

– TRAFICO, POLICÍA LOCAL E MOBILIDADE: Alonso Fernández

Suplente: Pilar Blanco, Lucía Santos

– TURISMO E COMERCIO: Pilar Blanco

Suplente: Lucía Santos, Alonso Fernández

– MEDIO RURAL: Lucía Santos

Suplente: Pilar Blanco, Alonso Fernández

– DEPORTE E XUVENTUDE: Alonso Fernández

Suplente: Pilar Blanco, Lucía Santos

MAREA VECIÑAL DE MARÍN

 1. Urbanismo,Facenda e Persoal: Xosé Manuel González Dopazo//Sandra Pesqueira
 2. Medio,Benestar Social:Aaron Franco Outón// Xosé Manuel González Dopazo
 3. Cultura,Festas e Dinamización: Sandra Pesqueira Pérez//Aaron Franco Outón
 4. Trafico, Policía Local eMobilidade: Aaron Franco Outón// Xosé Manuel González Dopazo
 5. Turismo E Comercio: Sandra Pesqueira Pérez//Aaron FrancoOutón
 6. Medio Rural: Xosé Manuel GonzálezDopazo// Sandra Pesqueira
 7. Deporte EXuventude: Aaron Franco Outón// Xosé Manuel González Dopazo

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies