Outras Axudas

Existen outro tipo de axudas fora da ARI para vivendas e edificios?

CONVOCATORIAS ABERTAS:

-INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)
1. Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos (código de procedemento VI400A):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220128/AnuncioC3Q2-130122-0004_gl.html

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Financiamento parcial do prezo de adquisición de vivenda xa construída en cascos históricos

AXUDA: 20% ata un máximo de 10.800 € (12.800 € no caso de menores de 35 anos e 15.000 € no caso de vivendas sitas nun ámbito declarado Área Rexurbe), taxas e tributos excluídos

PRAZO: Ata o 30 de setembro do 2022 ou esgotamento de crédito (500.000 € anualidade 2022)

LUGAR: Preferentemente por vía electrónica, con opción en soporte papel: https://sede.xunta.gal/portada

INFO: http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/926

 1. PROGRAMA DE AXUDAS Á MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN VIVENDAS:

Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220303/AnuncioC3Q2-180222-0002_gl.html

DIRIXIDO A: Vivendas unifamiliares ou sitas en edificios residenciais colectivos

BENEFICIARIOS: Persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias de vivendas. Estas poderán facultar e autorizar que un axente ou xestor actúe por elas a través dun acordo previo

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

 • Redución da demanda enerxética anual dun 7% mínimo
 • Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
 • Cumprimento cos valores límite de transmitancia e permeabilidade establecidos nas táboas 3.1.1.a-HE1 e 3.1.3.a-HE1 do DB HE do CTE, no caso de actuar sobre elementos construtivos da envolvente térmica (fachadas, carpinterías, etc)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
 • A vivenda debe constituír o domicilio habitual e permanente das persoas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Serán inadmitidas as solicitudes que no momento da súa presentación non aporten os documentos sinalados nas letras d), e) do punto Noveno.1, así como aquelas que non indiquen o número de inscrición no RGEEE do certificado eficiencia enerxética actual
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas

CUSTO ELIXIBLE:

 • Obras de mellora da eficiencia enerxética
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Tramitación administrativa
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación

CONTÍA DAS AXUDAS:

 • 40% do custo elixible total, cun máximo de 3.000 €/vivenda (inversión mínima 1.000 €)

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 04.03.2022 ao 14.10.2022, agás esgotamento de crédito (2.991.655 €/anualidade 2022, 10.463.535 €/anualidade 2023, total 13.455.190 €)

PRESENTACIÓN: Obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PRAZO EXECUCIÓN OBRAS: 12 meses máximo dende a data concesión axuda

3. PROGRAMA DE AXUDAS Á MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS:
Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F) – DOG nº 94 do 16.05.2022:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html

DIRIXIDO A: Edificios residenciais colectivos e unifamiliares
BENEFICIARIOS: Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas, sociedades cooperativas e empresas arrendatarias ou concesionarias dos edificios
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:
• Redución da demanda enerxética anual dun 25% mínimo (exento para edificios protexidos así como aqueles que a conseguiran en actuacións nos últimos catro anos)
• Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
CONDICIÓNS PARTICULARES:
• Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
• Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas no momento de presentar a solicitude de axudas
• Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
• Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas
• 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial nos edificios colectivos
CUSTO ELIXIBLE:
• Obras de mellora da eficiencia enerxética e retirada de amianto
• Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
• Gastos de tramitación, xestión administrativa e outros gastos xerais similares
• Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación
CONTÍA DAS AXUDAS (dependendo do aforro enerxético acadado):
• 40% do custo elixible total, cun máximo de 6.300 €/vivenda e 56€/m2 local
• 65% do custo elixible total, cun máximo de 11.600 €/vivenda e 104€/m2 local
• 80% do custo elixible total, cun máximo de 18.800 €/vivenda e 168€/m2 local
• 100% do custo elixible total, nos casos de vulnerabilidade económica
• Posibilidade de anticipo da axuda (ata un máximo 50%) e de ceder o dereito de cobramento á persoa contratista ou ao xestor da rehabilitación
PRAZO DE SOLICITUDES: Do 17.05.2022 ao 30.11.2022, agás esgotamento de crédito
PRESENTACIÓN: Obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406F&ano=2022&numpub=1&lang=gl
PRAZO EXECUCIÓN OBRAS: 26 meses máximo dende a data concesión axudas
Anualidades 2022 – 2023 – 2024 – 2025
Máis información na páxina web do IGVS:

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/976

4. PROGRAMA DE AXUDAS Á REDACCIÓN DO LIBRO DE EDIFICIO EXISTENTE E PROXECTOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS:

Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do Libro de edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G) – DOG nº 94 do 16.05.2022:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0001_gl.html
DIRIXIDO A: Elaboración do Libro de Edificio e redacción dos Proxectos de rehabilitación de edificios residenciais colectivos e unifamiliares
BENEFICIARIOS: Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas e sociedades cooperativas
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:
• Liña A: Emisión do Libro de edificio existente para a rehabilitación
• Liña B: Redacción de proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios
CONDICIÓNS PARTICULARES:
• Estar rematados antes do ano 2000 (*)
• 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial de vivenda (*)
• Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020
(*) Acreditación mediante escritura ou nota simple rexistral ou consulta descritiva gráfica dos datos catastrais
CUSTO ELIXIBLE:
• Honorarios dos profesionais intervintes
• IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación
CONTÍA DAS AXUDAS:
• LIBRO EDIFICIO: 700€ + 60€/viv (1-20 vivendas)
1.100€ + 40€/viv (>20 vivendas) ata máx. 3.500€
Incremento 50% no caso de non dispoñer do IAE
• PROXECTOS: 4.000€ + 700€/viv (1-20 vivendas)
12.000€ + 300€/viv (>20 vivendas) ata máx. 30.000€

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 17.05.2022 ao 30.11.2022, agás esgotamento de crédito
PRESENTACIÓN: Obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406G&ano=2022&numpub=1&lang=gl
PRAZO EXECUCIÓN OBRAS: Libro de Edificio anualidade 2022
Proxectos anualidade 2022 – 2023
Máis información na páxina web do IGVS:

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/977
;

-INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

 1. Resolución do 28.10.2021 aprobando a convocatoria de axudas do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento con fontes de enerxía renovable dirixidas ao sector residencial, administracións públicas e terceiro sector (código IN422J e IN422K)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0003_gl.html

 1. Resolución do 28.10.2021 aprobando a convocatoria de axudas do programa de incentivos 6 vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (código IN422L e IN422M)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0004_gl.html

XESTIÓN:          A través dalgunha das entidades colaboradoras que forman parte da listaxe publicada na páxina web do Inega

PRAZOS:           Do 10.11.2021 ao 31.12.2023 para a adhesión das entidades colaboradoras

Do 15-16-17.12.2021 ao 02.01.2024 para a presentación das solicitudes

AXUDAS:          Segundo Anexo III do R.D. 477/2021 (BOE nº 155 do 30.06.2021) para proxectos executados con posterioridade ao 30.06.2021

INFO:               www.inega.gal

inega.info@xunta.gal

 

 1. Resolución do 27.12.2021 aprobando as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares (código IN421P) así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código IN421N) e a convocatoria para o ano 2022:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220118/AnuncioG0474-271221-0002_gl.html

SOLICITUDES:    Telemática, a través dalgunha das entidades colaboradoras que forman parte da listaxe publicada na páxina web do Inega

PRAZOS:           Do 20.01.2022 ao 01.06.2022 para a adhesión das entidades colaboradoras

Do 01.03.2022 ao 01.07.2022 para a presentación das solicitudes

AXUDAS:          50% ata un máximo de 60.000 €

INFO:               www.inega.gal

inega.info@xunta.gal

981.54.15.00

4. PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS ANO 2022

O vindeiro 23 de marzo ás 9.00 horas arrancará o prazo de presentación de solicitudes de subvencións para a renovación de electrodomésticos para o ano 2022 da Axencia Instituto Enerxético de Galicia-INEGA- (procedemento electrónico IN414C):

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C

O prazo estará aberto ata o vindeiro 30.09.2022 ou ata esgotar fondos previstos (2.000.000 €)

Para máis información, consultar nas seguintes ligazóns:

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2022/ficha_aforro2022_0001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioG0474-160222-0002_gl.html
As solicitudes tramitaranse a través dalgunha das entidades colaboradoras que elixirá o comprador. Estas terán de prazo para adherirse dende o 02.03.2022 ata o 30.06.2022 e será a través do procedemento electrónico IN414B:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414B&ano=2022&numpub=1&lang=gl
Na páxina web do Inega poderá consultarse a listaxe de ditas entidades a través da seguinte ligazón:
https://appsinega.xunta.es/IN414B/consulta/
As contías das axudas en función do tipo de consumidor e electrodoméstico serán:
1. XERAL: 25% máx. 150 € (frigorífico-conxelador)/100 € (lavadora-lavalouza-placa indución)
2. VULNERABLE: 50% máx. 300 € / 200 €
3. VULNERABLE SEVERO: 75% máx. 450 € / 300 €
Para máis información aos interesados poden dirixirse a:
-páxina web: www.inega.gal
-teléfonos: 981 541 520 / 981 541 539 / 881 999 802

 

-PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE MARÍN

Publicouse no BOPPO do luns 20 de novembro de 2017 e no DOG do martes 12 de decembro de 2017 o “Anuncio das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras” no concello de Marín do que se adxunta ligazón:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/11/20/2017047355

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioL226-211117-0001_gl.html

Pode acceder ao contido das bases reguladoras e os seus anexos a través da sede electrónica do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://sede.concellodemarin.es/index.php?id=tablon_anuncios

DIRIXIDO A:         -Propietarios de vivendas baleiras que a queiran poñer en aluguer

-Demandantes dunha vivenda no concello de Marín

GARANTÍAS PROPIETARIOS: Aboamento das pólizas correspondentes ás coberturas sinaladas na Cláusula Terceira do Convenio entre o IGVS e a Fegamp de data 3 de maio de 2016 (seguro multirrisco do fogar e seguro de garantía de cobro, asistencia e defensa xurídica ante impagos)

CONDICIÓNS PARTICULARES:

 • Propietarios: Compromiso de arrendar a vivenda por un prezo non superior a 300 euros (prezo segundo tasación informe técnico municipal) e durante un período de tres anos dende a sinatura do contrato de arrendamento
 • Demandantes: Ingresos entre 1-2.5 veces o IPREM; renda aluguer non superior ao 30% dos ingresos familiares; non ter ningunha vivenda en propiedade; dificultade para acceder vivenda en aluguer no concello; non ter parentesco coa persoa arrendadora; acreditación do grao de integración social; a pertenza a un dos colectivos prioritarios do artigo 10 das bases terán prioridade na adxudicación da vivenda

PRAZO: aberto de xeito permanente dende o 13 de decembro de 2017

LUGAR: As solicitudes tramitaranse na Oficina de Rehabilitación Municipal (rúa Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9)

Toda esta información tamén pode ser consultada no departamento municipal de Servizos Sociais (rúa A Costa, s/n – Finca de Briz) e na páxina web do concello de Marín a través da seguinte ligazón:

https://concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/outras-axudas/


PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3358

Para a consecución dos seus obxetivos, o Plan Estatal 2018-2021 estrutúrase nos seguintes programas:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda (PECHADO. DOG nº 60 do 30.03.2021)
 3. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual
 4. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer
 5. Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas (PECHADO. DOG nº 38 do 26.02.2020)
 6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas (PECHADO. DOG nº 54 do 22.03.2021)
 7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural (ir á https://www.concellodemarin.es/concellerias/urbanismo-facenda-e-persoal/axudas-na-ari-vila-de-marin/ )
 8. Programa de axuda aos xóvenes (ver Programa 2)
 9. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade (ver Programa 2 e 6)

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies