Relacion de postos de confianza e salarios

Personal Eventual

Tal e como figuraba no orzamento, hai un posto  de Secretaria Particular  da Alcaldía, que ven figurando en moitos mandatos, con retribución equiparadas a un posto base de administrativo de administración Xeral, sendo o único  posto de persoal eventual dos ata 7 que permite a nova modificación da Lei de bases de réxime local.