Bases do Concurso de Decoración de Mascarillas de Entroido

Bases do Concurso de Decoración de Mascarillas de Entroido

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2021/02/ANEXO-SOLICITUD-CONCURSO-MASCARILLAS.pdf” size=”large” color=”blue”]Solicitude Concurso[/button]

1. OBXECTIVO.-

O Concello de Marín a través das Concellerías de Festas e Cultura convoca un Concurso de Decoración de Mascarillas, co obxecto de fomentar a participación cidadá no Entroido, xa que non haberá actividades nas rúas.

Mediante este concurso preténdese promover a creatividade da veciñanza e fomentar o aspecto artístico e o carácter tradicional do Entroido.

Para promover o interese e a participación, e para un maior realce do concurso, o Concello concederá premios económicos aos participantes que resulten gañadores, segundo os criterios de valoración e puntuación que se determinan nestas bases.

O procedemento de concesión destes premios tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

2. PARTICIPANTES.-

Poderán participar no concurso e, polo tanto, poderán ser beneficiarios nos termos establecidos nestas bases, todos os veciños e veciñas de Marín , ou menores matriculados nalgún dos centros de ensino do municipio.

3. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN.-

As persoas participantes deberán presentar a solicitude que se indica no Anexo I e enviar un mínimo de 2 fotografías ao correo concursos@concellodemarin.es, indicando o nome e apelidos e o número de teléfono da persoa que concursa.

O prazo máximo de presentación e envío é o 14 de febreiro de 2021 ás 23:59h.

O Concello reservase o dereito a seleccionar as fotos que mostrará nas redes sociais, e rexeitará calquera foto que non sexa respetuosa cos valores que se promoven dende o Concello.

O xurado estará formado por representantes do Concello e das Asociacións tradicionalmente vinculadas co Entroido.

Os deseños deberán ser creativos, orixinais e inéditos.

4. CATEGORÍAS E MODALIDADES.-

Establécense dúas categorías, nas que se valorarán en conxunto a creatividade, a orixinalidad e o deseño das mascarillas:

1ª.- ADULTOS/AS (MAIORES 18 ANOS):

  • 1º premio: 300 €
  • 2º premio: 200 €
  • 3º premio: 100 €

1 Sorteo entre todas as persoas participantes, agás as gañadoras nesta modalidade, por valor de 100€.

2ª.- (MENORES DE 18 ANOS)

  • 1º premio: 200 €
  • 2º premio: 150 3º premio: 100

1 Sorteo entre todas as persoas participantes, agás as gañadoras nesta modalidade, por valor de 100€.

5. INSCRICIÓNS.-

As persoas interesadas en participar neste Concurso, poderán inscribirse gratuitamente ata o día 14 de febreiro de 2021 ás 23:59h, utilizando o modelo normalizado de participación (anexo I), onde se indicarán os seguintes datos:

  1. Nome e apelidos do concursante
  2. Teléfono de contacto
  3. Dirección de correo electrónico.

Neste mesmo prazo deberán enviar un mínimo de 2 fotografías ao correo concursos@concellodemarin.es, indicando o nome e apelidos e o número de teléfono da persoa que concursa.

Non se admitirán solicitudes presentadas fora do prazo indicado no parágrafo anterior, nin máis dunha solicitude por persoa.

A solicitude de inscrición poderá obterse nas dependencias do rexistro do Concello de Marín, ou ben pode ser descargado na páxina web do Concello, www.concellodemarin.es.

Unha vez cumprimentada a solicitude poderá ser presentada a través da sede electrónica do Concello de Marín (www.concellodemarin.es) ou ben de forma presencial, aínda que dada a situación sanitaria aconséllase optar pola telemática.

O procedemento de instrución e resolución levarase a cabo nas Concellarías de Festas e Cultura, nos termos que se regulan nos artigos 23 a 27 da Lei xeral de subvencións.

As persoas gañadoras daranse a coñecer non máis tarde do día 17 de febr mediante teléfono, mail ou publicitándoo nas redes sociais do Concello e na prensa.

7. OBRIGATORIEDADE E RESPONSABILIDADE.-

As persoas participantes deberán responsabilizarse do cumprimento das normas establecidas en canto á propiedade intelectual, quedando exonerado o Concello das responsabilidades derivadas desta natureza que se poidan producir a terceiros.

8. PREMIOS.-

Destínase un crédito de 1.250 euros que se imputará á aplicación orzamentaria 334.48100 do orzamento de gastos do ano 2021 para a concesión de premios do Concurso de Decoración deMascarillas do Entroido con motivo da celebración das festas.

O pago dos premios será realizado mediante transferencia bancaria. Ademais, as persoas premiadas deberán aportar declaración responsable de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social, de conformidade co establecido no artigo 24 do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. Se no prazo de 7 días dende a publicación dos premiados, non se facilita esta documentación, entenderase que renuncia o premio.

9. XURADO.-

O Xurado do concurso estará composto por:

1. Presidencia: Alcaldesa do Concello de Marín ou persoa en quen delegue.
2. 1 Representante das Concellerías de Festas ou Cultura.
3. 1 Representante da Comparsa Os da Caña.
4. 1 Representante da Comparsa Paparrulos.
5. 1 Representante do Ateneo Santa Cecilia.
6. 1 Representante da Asociación Amigos dos Rapaces.

O xurado valorará a todas as persoas participantes que figuren debidamente inscritas.

10.- CRITERIOS DE OUTORGAMENTO DOS PREMIOS.-

O xurado valorará aos participantes segundo os criterios:

a. Que as mascarillas teñan motivos do Entroido

b. A orixinalidade dos deseños.

c. A creatividade dos deseños

d. O inxenio da composición.

Cada un dos criterios será valorado entre 1 e 5 puntos.

No caso de que máis dun participante obteña a mesma puntuación, o empate será resolto co voto de calidade da Presidencia.

11. FALLO.-

O xurado proporá a concesión dos premios a aqueles participantes que obteñan maior puntuación nos distintos criterios, podendo facer unha primeira selección e podendo pedir a entrega da máscara no Concello para ver a súa terminación.

O xurado levantará acta da valoración e poderá declarar desertos os premios se considera que non se alcanza un nivel mínimo de calidade.

O fallo do xurado será inapelable.

12.- NOTIFICACIÓN AOS PREMIADOS e PARTICIPANTES.-

Para os efectos da práctica da notificación do resultado da valoración aos premiados, participantes e demais interesados, realizarase unicamente mediante publicación dos premiados no Taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal non mais tarde do día 17 de febreiro de 2021, de acordo co artigo 40 e 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ao tratarse de actos integrantes dun procedemento de concorrencia competitiva.

13. ACEPTACIÓN DE BASES.-

O feito de participar no concurso implica o coñecemento e a aceptación destas bases. O Concello de Marín resérvase o dereito para introducir, se o cre conveniente, as modificacións necesarias para o bo funcionamento do concurso.

14. INCUMPRIMENTO.-

O incumprimento dalgunha das bases levará implícita a descalificación no Concurso.

15.- NORMATIVA APLICABLE.-

As presentes bases vinculan á administración, ao xurado e a quen participe nas probas, e tanto a convocatoria coas súas bases e cantos actos administrativos se deriven das mesmas e das actuacións do xurado, poderán ser impugnadas polos interesados nos casos e formas que determine a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como no seu caso, na Lei 29/1998, do 13de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

 

Anterior Roteiros

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados