Resolucións con efectos en materia tributaria

Resolucións con efectos en materia tributaria

  • RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CALENDARIO FISCAL IBI 2020

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION-MODIFICACION-CALENDARIO-FISCAL-IBI-2020.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

  • ANUNCIO MODIFICACIÓN CALENDARIO FISCAL

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/08/ANUNCIO-MODIFICACION-CALENDARIO-FISCAL-IBI-2020.pdf” size=”large” color=”blue”]ANUNCIO[/button]

  • Polo departamento de xestión tributaria deste Concello foi elaborado o padrón fiscal das taxas pola prestación dos servizos de subministro de auga potable, recollida de lixo e sumidoiro, así como do canon da auga e coeficiente de vertido da Xunta de Galicia, correspondente ao 2º trimestre de 2020, padrón que ascende a un total de 915.885,37 euros e consta de 12.869 recibos, co detalle que se indica no documento anexo. O artigo 15 das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas pola prestación dos servizos de subministro de auga potable, sumidoiro e recollida de lixo dispón que os padróns fiscais destas taxas serán elaborados polo departamento de xestión correspondendo á Intervención de fondos a súa fiscalización e toma de razón, e á Alcaldía a súa aprobación.

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-APROBACIÓN-PADRON-AUGA2TR2020.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

  • Segundo se indica no calendario fiscal recollido no artigo 4 da Ordenanza de Tesourería e recadación de tributos do Concello de Marín, adaptado para o ano 2020 mediante Resolución nº 3476 do día 30 de decembro de 2019, o período voluntario de pago das taxas pola prestación dos servizos de subministro de auga, recollida de lixo e sumidoiro do 2º trimestre de 2020 comprendía dende o 1 de xullo ata o 7 de setembro de 2020, sendo o día 3 de agosto a data prevista para o cargo en conta dos recibos domiciliados.

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-MODIFICACION-CALENDARIO-FISCAL-PADRON-AUGA2TR2020.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

  • O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 11 de xuño de 2020, aprobou provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal xeral de Tesourería e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público. En cumprimento do establecido no artigo 17.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o expediente a información pública por un prazo de 30 días contados a partir do seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/06/ANUNCIO-BOP-APROBACION-PROVISIONAL-2.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

 

  • Modificación de calendario fiscal por causa de estado de alarma, de modo que se fixa no 31/08/2020 a data final de pago en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da taxa por ocupación de vía pública con vao permanente. É dicir, soamente para este exercicio pásase do 06/04/2020, data prevista en calendario fiscal, ao 31/08/2020.

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-ALCALDIA-25.05.20-MODIFICACION-CALENDARIO-FISCAL-IVTM-VADOS.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

 

  • Levantamento de suspensión de tramitación de procedementos de xestión tributaria e recadación que fora declarada por estado de alarma. Tamén se fixa o criterio para poñer á cobranza as cotas de fraccións correspondentes aos meses de marzo, abril e maio. Modifícase a data de cargo da 1ª cota do imposto sobre bens inmobles para os que optaron polo pago fraccionado, pero esta medida só afecta a 5 persoas.

[button link=”http://concellodemarin.es/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-ALCALDIA-01.06.2020-LEVANTAMIENTO-SUSPENSION.-DETERMINACION-DE-PLAZOS-DE-FRACCIONAMIENTO.pdf” size=”large” color=”blue”]Resolución [/button]

 

Anterior O Goberno Municipal aprobou a adxudicación do contrato para o desenvolvemento dunha plataforma de administración dixital

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados