Publicada a licitación para a explotar o quiosco da Finca de Briz

Publicada a licitación para a explotar o quiosco da Finca de Briz

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publicou esta mañá o anuncio da licitación para renovar a concesión do quiosco que se atopa na Finca de Briz. Este espazo, que é un módulo prefabricado en pleno corazón da finca e cunha terraza de 12 metros cadrados de espazo, é un ben de dominio público, que está destino á venda de produtos alimenticios, lambetadas e/ou bebidas.

Tal e como se pode ler no prego, o quiosco entrégase nas condicións nas que se atopa actualmente, sendo de conta da persoa adxudicataria os labores de limpeza e posta a punto do mesmo para o exercicio da actividade.

Unha vez que o concesionario leve a cabo as adaptacións no quiosco, estará obrigado a conservalo en perfecto estado, debendo entregalo nas mesmas condicións no momento de rematar a concesión. Serán por conta do concesionario todas as obras de reforma, reparación, conservación e mantemento que deban facerse no quiosco.

O prazo de duración da concesión será de cinco anos, a contar desde o día seguinte á firma do documento administrativo no que se formalice a concesión. Este prazo ten o carácter de improrrogable, polo que, unha vez cumprido o mesmo, reverterá o quiosco a este Concello.

O canon a satisfacer pola concesión terá o carácter de taxa, conforme á ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación privativa ou aproveitamento especial de dominio público. O canon mínimo fíxase en 607,93 euros anuais. As persoas licitadoras determinarán na súa proposición o canon que ofertan, que en ningún caso poderá ser inferior a esa contía.

O horario de apertura e peche do quiosco rexerase polo establecido en cada momento na normativa autonómica de comercio interior e horarios comerciais, sendo como mínimo o seguinte: nos meses de outubro a abril, de luns a venres de 16:30 a 18:00 e fins de semana e festivos de 11:00 a 19:00, e nos meses de maio a setembro, toda a semana de 11:00 a 20:00.

Presentación de ofertas

A presentación de ofertas, eealizarase exclusivamente a través da Plataforma de Contratación    do    Sector    Público,    no    seguinte    enderezo    electrónico: https://contrataciondelestado.es, de acordo co previsto na Guía dos Servizos de Licitación  Electrónica  para  Empresas  que  poderán  atopar  no  seguinte  enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

O prazo será de 30 días hábiles desde hoxe.

Anterior As entidades deportivas de Marín percibirán cerca de 45.000 euros cos que apoiar o seu labor

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados