Axudas ARI

Axudas ARI

1. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos (código de procedemento VI400A)

CONCEPTO SUBVENCIONABLE

Financiamento parcial do prezo de adquisición de vivenda xa construída en cascos históricos

PRAZO E LUGAR

Ata o 30 de setembro do 2022 ou esgotamento de crédito (500.000€ anualidade 2022)

Enviar preferentemente por vía electrónica, con opción en soporte papel, podes encontralo pinchando aquí.

AXUDA

20% ata un máximo de 10.800€ (12.800€ no caso de menores de 35 anos e 15.000€ no caso de vivendas sitas nun ámbito declarado Área Rexurbe), taxas e tributos excluídos.

2. PROGRAMA DE AXUDAS Á MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN VIVENDAS

Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

A QUEN VA DIRIXIDO E BENEFICIARIOS

Esta axuda va dirixida a vivendas unifamiliares ou sitas en edificiones residenciais colectivos.
Os benefinarios serán persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias de vivendas. Estas poderán facultar e autorizar que un axente ou xestor actúe por elas a través dun acordo previo.

PRAZOS

O prazo de solicitude é do 04/03/2022 ata 14/10/2022 agás esgotamento do crédito (2.991.655€/anualidade 2022, 10.463.535€/anualidade 2023. Total 13.455.190 €)
O prazo de execución das obras é de 12 meses máximo dende a data de concesión da axuda

CONTÍA DAS AXUDAS

40% do custo elixible total, cun máximo de 3.000€/vivenda (inversión mínima de 1.000€)

PRESENTACIÓN

A presentación é obligatoriamente por medios electrónicos a través desta ligazón

 • Redución da demanda enerxética anual dun 7% mínimo
 • Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
 • Cumprimento cos valores límite de transmitancia e permeabilidade establecidos nas táboas 3.1.1.a-HE1 e 3.1.3.a-HE1 do DB HE do CTE, no caso de actuar sobre elementos construtivos da envolvente térmica (fachadas, carpinterías, etc)
 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
 • A vivenda debe constituír o domicilio habitual e permanente das persoas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Serán inadmitidas as solicitudes que no momento da súa presentación non aporten os documentos sinalados nas letras d), e) do punto Noveno.1, así como aquelas que non indiquen o número de inscrición no RGEEE do certificado eficiencia enerxética actual
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas
 • Obras de mellora da eficiencia enerxética
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Tramitación administrativa
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación

3. PROGRAMA DE AXUDAS Á MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS

Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F) – DOG nº 94 do 16.05.2022

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

A QUEN VA DIRIXIDO E BENEFICIARIOS

Esta axuda va dirixida a Edificios residenciais colectivos e unifamiliares.
Os benefinarios serán persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas, sociedades cooperativas e empresas arrendatarias ou concesionarias dos edificios

PRAZOS

O prazo de solicitude é do 17/05/2022 ata 31/11/2022 agás esgotamento do crédito. Anualidades dende 2022 ata 2025
O prazo de execución das obras é de 26 meses máximo dende a data de concesión da axuda

CONTÍA DAS AXUDAS

Depende do aforro enerxético acadado. Explicado no apartado seguinte.

PRESENTACIÓN

A presentación é obligatoriamente por medios electrónicos a través desta ligazón

 • 40% do custo elixible total, cun máximo de 6.300 €/vivenda e 56€/m2 local
 • 65% do custo elixible total, cun máximo de 11.600 €/vivenda e 104€/m2 local
 • 80% do custo elixible total, cun máximo de 18.800 €/vivenda e 168€/m2 local
 • 100% do custo elixible total, nos casos de vulnerabilidade económica
 • Posibilidade de anticipo da axuda (ata un máximo 50%) e de ceder o dereito de cobramento á persoa contratista ou ao xestor da rehabilitación
 • Redución da demanda enerxética anual dun 25% mínimo (exento para edificios protexidos así como aqueles que a conseguiran en actuacións nos últimos catro anos)
 • Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas
 • 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial nos edificios colectivos
 • Obras de mellora da eficiencia enerxética e retirada de amianto
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Gastos de tramitación, xestión administrativa e outros gastos xerais similares
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación

4. PROGRAMA DE AXUDAS Á REDACCIÓN DO LIBRO DE EDIFICIO EXISTENTE E PROXECTOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS

Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do Libro de edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G) – DOG nº 94 do 16.05.2022

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

A QUEN VA DIRIXIDO E BENEFICIARIOS

Esta axuda va dirixida a elaboración do Libro de Edificio e redacción dos Proxectos de rehabilitación de edificios residenciais colectivos e unifamiliares .
Os benefinarios serán persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas e sociedades cooperativas

PRAZOS

O prazo de solicitude é do 17/05/2022 ata 30/11/2022 agás esgotamento do crédito. Anualidades dende 2022 ata 2023

CONTÍA DAS AXUDAS

LIBRO EDIFICIO: 700€ + 60€/viv (1-20 vivendas) 1.100€ + 40€/viv (>20 vivendas) ata máx. 3.500€ Incremento 50% no caso de non dispoñer do IAE PROXECTOS: 4.000€ + 700€/viv (1-20 vivendas) 12.000€ + 300€/viv (>20 vivendas) ata máx. 30.000€

PRESENTACIÓN

A presentación é obligatoriamente por medios electrónicos a través desta ligazón

 • Liña A: Emisión do Libro de edificio existente para a rehabilitación
 • Liña B: Redacción de proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios
 • Estar rematados antes do ano 2000 (*)
 • 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial de vivenda (*)
 •  Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020

(*) Acreditación mediante escritura ou nota simple rexistral ou consulta descritiva gráfica dos datos catastrais

 • Honorarios dos profesionais intervintes
 • IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados