Axudas ARI

Axudas ARI

1. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

Resolución do 12 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das axudas para a adquisición de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento VI501A):

Preme aquí para ver os detalles

BENEFICIARIOS

Persoas físicas maiores de idade con ingresos non superiores a 6.5 veces o IPREM que teñan subscrito con posterioridade ao 02/10/2023 un contrato privado ou escritura pública dunha vivenda que non supere os prezos máximos establecidos nas bases reguladoras e sita nun dos cascos históricos recollidos na Orde do 1 de marzo de 2018.

PRAZO

Ata o 31 de outubro do 2024 ou esgotamento de crédito.

O crédito anual é de 500.000 €

PRESENTACIÓN

Preferentemente por vía electrónica a través desta ligazón, con opción en soporte papel.

Financiamento parcial do prezo de adquisición de vivenda xa construída en cascos históricos

20% ata un máximo de 10.800 € (12.800 € no caso de menores de 36 anos e 15.000 € no caso de vivendas sitas nun ámbito declarado Área Rexurbe), taxas e tributos excluídos

Resolución do 12 de febreiro de 2024 pola que se convoca o Programa Avais para a mocidade para o ano 2024(código de procedemento VI402B):

Preme aquí para ver os detalles

BENEFICIARIOS

Persoas físicas maiores de idade e menores de 36 anos con ingresos entre 2 e 5.5 veces o IPREM (6.5 veces se é adquirida por máis dunha persoa), empadroadas en Galicia

OBXECTIVO

Prestar unha cobertura temporal e financieira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia

GARANTÍA

Ata un 20% do prezo de adquisición da vivenda ou, de ser o caso, do seu valor de taxación (prezo máximo de adquisición no concello de Marín: 180.000 euros)

PRAZO

Ata o 30 de outubro do 2024 ou esgotamento de crédito.

O crédito anual é de 5.000.000 €

PRESENTACIÓN

Por sede electrónica a través desta ligazón

Resolución do 18 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivenda na comunidade autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento VI483C e VI483D):

Preme aquí para ver os detalles

BENEFICIARIOS

Persoas físicas maiores de idade con nacionalidade española que sexan titulares dun contrato de alugamento de vivenda con mención expresa da súa referencia catastral e duración mínima dun ano

REQUISITOS

Ingresos iguais ou inferiores a 3 veces Iprem (4 ou 5 veces Iprem segundo os casos recollidos no punto Sexto, apartado 2.b) e non inferiores a 0.5 veces Iprem, estar empadroados na vivenda, renda máxima mensual no supere os 550 euros no caso do concello de Marín, atoparse ao día nas súas obrigas tributarias, non ter en propiedade ou usufructo ningunha vivenda en España, non ter parentesco de primeiro ou segundo grao ou ser socia ou partícipe coa arrendadora, non ser inquilina dunha vivenda xestionada polo IGVS.

DOCUMENTACIÓN:

Anexo I, Anexo II, contrato de aluguer e volante de empadroamento conxunto, entre outros

PRESENTACIÓN

Presencialmente ou por sede electrónica a través desta ligazón

PRAZO

Do 15 de xaneiro ao 29 de febreiro

O crédito anual é de 10.000.000 €

Durante un máximo de 2 anos:

  • 50% da renda mensual para ingresos dende 0,5 ata 1,5 IPREM
  • 40% da renda mensual para ingresos superiores a 1,5 e ata 2,5 IPREM
  • 30% da renda mensual para ingresos superiores a 2,5 IPREM
  • 10% adicional para menores de 36 anos e familias numerosas, entre outros colectivos

2. INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxías renovables de uso térmico no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural-Feader- no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 (códigos IN421H e IN421P)

Preme aquí para ver os detalles

Resolución do 29 de xaneiro do 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural-Feader- no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 (códigos IN421N e IN421O)

Preme aquí para ver os detalles

PRESENTACIÓN

A través dalgunha das entidades colaboradoras que forman parte da listaxe publicada na páxina web do Inega

PRAZO

Do 12 de febreiro ao 29 de febreiro para a adhesión das entidades colaboradoras

Do 16 de febreiro ás 9:00 h ao 21 de marzo para a presentación das solicitudes

MÁIS INFO

Para obter máis información pode chamar ao 981 54 15 00, escribir ao inega.info@xunta.gal ou visitar a web do Inega.

50% con máximos de 8.000 € BIOMASA

50% con máximos de 10.000 € XEOTERMIA

50% con máximos de 2.500 € AEROTERMIA/HIDROTERMIA

50% con máximos de 2.000 € SOLAR TÉRMICA

50% con máximos de 4.000 € – 6.000 € – 25.000 € FOTOVOLTAICA

Resolución do 20 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que particparán na súa xestión, e se procede á súa convoatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento IN414B e IN414C):

Preme aquí para ver os detalles

BENEFICIARIOS

Persoas físicas que renoven os electrodomésticos dunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia

PRAZO

Para Entidades colaboradoras, tramitadoras das subvencións, do 15 de xaneiro do 2024 ao 30 de xuño do 2024
Máis detalle do procedemento

Para persoas beneficiarias das subvencións, do 08 de febreiro do 2024 ao 30 de setembro do 2024 ou esgotamento do crédito (2.175.000 €)
Máis detalle do procedemento

DOCUMENTACIÓN:

Anexo IV e V segundo artigo 11 das bases

PRESENTACIÓN

Telemáticamente por sede electrónica a través dalgunhas das entidades colaboradoras que poden consultarse nesta ligazón.

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25% do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50% para consumidores vulnerables e do 75% para consumidores vulnerable severos.

Máis información na páxina web de INEGA nesta ligazón

Podes chamar a este teléfono:

981 541 500

Podes escribir a este enderezo electrónico:

inega.info@xunta.gal

3. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

Resolución do 8 de marzo de 2024 pola que se procede á convocatoria das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas para o ano 2024 con carácter plurianual (código de procedemento VI435B):

Preme aquí para ver os detalles

BENEFICIARIOS

Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades, sociedades cooperativas, persoas propietarias agrupadas e sen título constitutivo de propiedade horizontal, empresas construtoras, arrendatarias ou concesionarias dos edificios así como as persoas arrendatarias

REQUISITOS

Edificios rematados antes do 2006, domicilio habitual e permanente; no caso de edificios colectivos, que o 50% da superficie sobre rasante teña uso residencial vivenda e que o 30% sexa domicilio habitual e permanente

PRAZO

Do 22 de marzo do 2024 ao 22 de abril de 2024

Crédito orzamentario TOTAL: 9.423.000€, anualidades 2024-2025

PRESENTACIÓN

Por vía telemática nesta ligazón.

Instalación de ascensores, salvaescaleiras, rampas ou demais dispositivos de accesibilidade, dotación de produtos de apoio e demais actuacións incluídas no artigo Sétimo das bases. Poderán incluírse tamén os honorarios dos profesionais intervintes, gastos de tramitación administrativa e tributos.

60% (80% casos discapacidade e >65 anos), ata un máximo de:
  • 6.000€ (vivendas en edificios)
  • 9.000€/viv e 90€/m2 local (edificios)
  • 12.500€ (vivendas unifamiliares)
Estas cuantías incrementaranse a 15.000€ (discapacidade) e 18.000€ (discapacidade >= 33%)

Terase en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes válidamente presentadas por terse cuberto na forma correcta e vir acompañadas da totalidade da documentación esixida. Só serán tidos en conta os anexos II presentados coa solicitude, sen que poidan posteriormente incluirse novos anexos II, tanto para vivendas como locais.

As persoas que lles fose denegada por esgotamento de crédito a solicitude presentada na convocatoria 2023 e que non teñan rematadas as obras antes do 21 de marzo de 2024, poderán presentar agora unha nova solicitude sen ter que adxuntar de novo a documentación complementaria xa presentada coa solicitude anterior pero sí deberán entregar VOLANTE DE PADRÓN FAMILIAR ACTUALIZADO e, se é o caso, ANEXO II (se houbo modificacións) e CERTIFICADO DE INICIO DAS OBRAS (se estas xa comezaron).

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados