Axudas ARI

Axudas ARI

1. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

Resolución do 29 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axudas ao alugueiro de vivenda do Plan estatal de vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento VI483A):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas maiores de idade con nacionalidade española que sexan titulares dun contrato de alugamento de vivenda con mención expresa da súa referencia catastral e duración mínima dun ano

PRAZO

Do 02 de xaneiro do 2023 ao 05 de mario do 2023

Crédito orzamentario anual 2.750.000€
TOTAL 13.750.000 €

AXUDA E REQUISITOS

A Axuda é do 50% da renda mensual durante un máximo de 5 anos.

PRESENTACIÓN

Presencialmente ou por sede electrónica a través desta ligazón

Ingresos iguais ou inferiores a 3 veces Iprem (4 ou 5 veces Iprem segundo os casos recollidos no punto Sexto, apartado e) e non inferiores a 0.5 veces Iprem, estar empadroados na vivenda, renda máxima mensual no supere os 500 euros no caso do concello de Marín, atoparse ao día nas súas obrigas tributarias, non ter en propiedade ou usufructo ningunha vivenda en España, non ter parentesco de primeiro ou segundo grao ou ser socia ou partícipe coa arrendadora, non ser inquilina dunha vivenda xestionada polo IGVS

Anexo I, Anexo II, contrato de aluguer e volante de empadroamento, entre outros

2. INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

2.1 RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Resolución do 12 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que particparán na súa xestión, e se procede á súa convoatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento IN414B e IN414C):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas que renoven os electrodomésticos dunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia

PRAZO

Para Entidades colaboradoras, tramitadoras das subvencións, do 18 de xaneiro do 2023 ao 30 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

Para persoas beneficiarias das subvencións, , do 08 de febreiro do 2023 ao 30 de setembro do 2023 ou esgotamento do crédito (3.000.000 €)
Máis detalle do procedemento

DOCUMENTACIÓN

Anexo IV e V segundo artigo 11 das bases

PRESENTACIÓN

Telemáticamente por sede electrónica a través dalgunhas das entidades colaboradoras que poden consultarse nesta ligazón

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25% do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50% para consumidores vulnerables e do 75% para consumidores vulnerable severos.

Máis información na páxina web de inega neste ligazón

Podes chamar a calquera destos teléfonos.

981 541 520

981 541 539

884 999 802

2.2 RENOVACIÓN PARA CALDEIRAS DE BIOMASA

Publicouse no DOG nº 12 do 18 de xaneiro de 2023 a Resolución da Axencia Instituto Enerxético de Galicia-INEGA- do 20.12.2022 aprobando as bases reguladoras das subvencións para caldeiras de biomasa destinadas a particulares (código IN421P) así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código IN421N) e a convocatoria para o ano 2023:

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de uso residencial sito na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade

PRAZO

Para Entidades colaboradoras, tramitadoras das subvencións, do 19 de xaneiro do 2023 ao 01 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

Para presentación das solicitudes, do 01 de marzo do 2023 ás 9.00h ao 29 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

AXUDAS E MÁIS INFO

A axuda será dun 50% ata un máximo de 8.000 € (crédito 1.500.000 €)

Máis información premendo nesta ligazón
Mandar un email a inega.info@xunta.gal
O chamar ao 981 54 15 30

PRESENTACIÓN

Telemáticamente por sede electrónica a través dalgunhas das entidades colaboradoras que poden consultarse nesta ligazón

3. INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET)

Resolución do 21.11.2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, e se establece a súa convocatoria para o ano 2023, tramitado como expediente anticipado de gasto (código procedemento MT402A):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas titulares dun inmoble ou ben

GASTOS SUBVENCIONABLES

Gastos de execución dos traballos (materiais e man de obra), honorarios profesionais se fora o caso así como os tributos cando non sexan recuperables

AXUDA

70% dos gastos subvencionables ata un máximo de 3.000 €

PRESENTACIÓN

Do 18.01.2023 ao 17.02.2023, por vía telemática na seguinte ligazón

Corrección de impactos paisaxísticos de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e os obxectivos e criterios que expresan as directrices da paisaxe de Galicia, en concreto as seguintes actuacións:

  • Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada
  • Remate, renovación e/o substitución do acabamento exterior de cubertas
  • Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados