Axudas ARI

Axudas ARI

1. AXUDAS NA ARI VILA DE MARÍN (CONCELLO DE MARÍN)

Publicouse no BOPPO de onte o Extracto das bases e convocatoria pública das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rexeneración e Renovación Urbana do Casco Vello e Barrio “Banda do Río Lameira” de Marín. Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 (1ª-2ª-3ª fase):

Preme aquí para ver os detalles

A documentación desta convocatoria pode ser consultada na Base de Datos Nacional de Subvencións a través da seguinte ligazón:

Preme aquí para ver a documentación necesaria para a convocatoria

BENEFICIARIOS

Propietarios, arrendatarios, inquilinos e titulares dalgún dereito de uso sobre inmobles de tipoloxía residencial unifamiliar ou colectiva

PRAZO

Do 25 de maio ao 25 de xuño

O total de crédito é de 145.350,75€

CONTÍA DAS AXUDAS:

45% do custo elixible, cun máximo de 15.000 €/vivenda (crédito 3ªfase 56.731,13 € )
35% do custo elixible, cun máximo de 11.000 €/vivenda (crédito 1ª e 2ªfase 88.619,62 €, unha vez esgotado o da 3ªfase )

PRESENTACIÓN

Por medios electrónicos a través desta ligazón

As persoas físicas tamén poderán presentar presencialmente no rexistro municipal

Edificios residenciais colectivos, unifamiliares e vivendas sitas en edificios

Obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente; honorarios de prestación de servizos dos profesionais intervintes na documentación técnica e de seguimento de ditas obras; gastos derivados da tramitación administrativa debidamente xustificados

 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter rematadas as obras na data de presentación da solicitude de axudas
 • As vivendas vacías non recibirán axuda
 • Os ingresos da unidade familiar da persoa solicitante non debe superar 6.5 veces o Iprem, agás que a vivenda sexa alugada ou as obras se realicen nos elementos comúns
 • A antigüidade dos edificios deberá ser maior de 10 anos, agás casos recollidos artigo 8
 • Obras de rehabilitación en edificios e vivendas
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Gastos de tramitación, xestión administrativa e outros gastos xerais similares
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos

As obras deben estar rematadas en setembro do 2023

Se precisas de máis información, podes achegarte á Oficina de Rehabilitación da Vivenda do concello de Marín (horario de martes a venres)

Situada en Méndez Núñez, 51, Entreplanta, Local 9. 36900 Marín

Tamén podes enviar un email a ari@concellodemarin.es o chamar ao +34 986 890 488

2. INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

2.1 RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Resolución do 12 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que particparán na súa xestión, e se procede á súa convoatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento IN414B e IN414C):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas que renoven os electrodomésticos dunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia

PRAZO

Para Entidades colaboradoras, tramitadoras das subvencións, do 18 de xaneiro do 2023 ao 30 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

Para persoas beneficiarias das subvencións, , do 08 de febreiro do 2023 ao 30 de setembro do 2023 ou esgotamento do crédito (3.000.000 €)
Máis detalle do procedemento

DOCUMENTACIÓN

Anexo IV e V segundo artigo 11 das bases

PRESENTACIÓN

Telemáticamente por sede electrónica a través dalgunhas das entidades colaboradoras que poden consultarse nesta ligazón

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25% do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50% para consumidores vulnerables e do 75% para consumidores vulnerable severos.

Máis información na páxina web de inega neste ligazón

Podes chamar a calquera destos teléfonos.

981 541 520

981 541 539

884 999 802

2.2 RENOVACIÓN PARA CALDEIRAS DE BIOMASA

Publicouse no DOG nº 12 do 18 de xaneiro de 2023 a Resolución da Axencia Instituto Enerxético de Galicia-INEGA- do 20.12.2022 aprobando as bases reguladoras das subvencións para caldeiras de biomasa destinadas a particulares (código IN421P) así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código IN421N) e a convocatoria para o ano 2023:

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de uso residencial sito na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade

PRAZO

Para Entidades colaboradoras, tramitadoras das subvencións, do 19 de xaneiro do 2023 ao 01 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

Para presentación das solicitudes, do 01 de marzo do 2023 ás 9.00h ao 29 de xuño do 2023
Máis detalle do procedemento

AXUDAS E MÁIS INFO

A axuda será dun 50% ata un máximo de 8.000 € (crédito 1.500.000 €)

Máis información premendo nesta ligazón
Mandar un email a inega.info@xunta.gal
O chamar ao 981 54 15 30

PRESENTACIÓN

Telemáticamente por sede electrónica a través dalgunhas das entidades colaboradoras que poden consultarse nesta ligazón

3. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

3.1. AXUDAS Á MELLORA DA ACCESIBILIDADE

Publicouse no DOG nº 104 do 2 de xuño de 2023 a Resolución do 16 de maio de 2023 pola que se modifican as bases reguladoras do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

BENEFICIARIOS

Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades, sociedades cooperativas, persoas propietarias agrupadas e sen título constitutivo de propiedade horizontal, empresas construtoras, arrendatarias ou concesionarias dos edificios así como as persoas arrendatarias

REQUISITOS

Edificios rematados antes do 2006, domicilio habitual e permanente; no caso de edificios colectivos, que o 50% da superficie sobre rasante teña uso residencial vivenda e que o 30% sexa domicilio habitual e permanente

AXUDA

60% (80% casos discapacidade e >65 anos), ata un máximo de: • 6.000€ (vivendas en edificios) • 9.000€/viv e 90€/m2 local (edificios) • 12.500€ (vivendas unifamiliares) Estas cuantías incrementaranse a 15.000€ (discapacidade) e 18.000€ (discapacidade >= 33%)

PRESENTACIÓN

Do 05.06.2023 ao 15.07.2023 (crédito orzamentario TOTAL 9.022.591 € anualidades 2023-2024-2025)

Corrección de impactos paisaxísticos de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e os obxectivos e criterios que expresan as directrices da paisaxe de Galicia, en concreto as seguintes actuacións:

 • Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada
 • Remate, renovación e/o substitución do acabamento exterior de cubertas
 • Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos

3.2. AXUDAS NEXT GENERATION MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA VIVENDAS

Publicouse no DOG nº113 do 15.06.2023 a Resolución do 1 de xuño de 2023 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2023, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

DIRIXIDO A

Vivendas unifamiliares ou sitas en edificios residenciais colectivos

BENEFICIARIOS

Persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias de vivendas. Estas poderán facultar e autorizar que un axente ou xestor actúe por elas a través dun acordo previo

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 16.06.2023 ao 02.10.2023, agás esgotamento de crédito (2.870.177 €/anualidade 2023, 1.000.000 €/anualidade 2024, total 3.870.177 €)

PRAZO DE EXECUCIÓN DE OBRAS E PRESENTACIÓN

12 meses máximo dende a data concesión axuda para execución de obras.

A presentación será obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón

 • Redución da demanda enerxética anual dun 7% mínimo
 • Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
 • Cumprimento cos valores límite de transmitancia e permeabilidade establecidos nas táboas 3.1.1.a-HE1 e 3.1.3.a-HE1 do DB HE do CTE, no caso de actuar sobre elementos construtivos da envolvente térmica (fachadas, carpinterías, etc)
 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas na data 15.06.2023
 • Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
 • A vivenda debe constituír o domicilio habitual e permanente das persoas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias no momento de presentar a solicitude de axudas
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas
 • Obras de mellora da eficiencia enerxética
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Tramitación administrativa
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación
 • 40% do custo elixible total, cun máximo de 3.000 €/vivenda (inversión mínima 1.000 €)

3.3. AXUDAS NEXT GENERATION MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA EDIFICIOS

Publicouse no DOG nº113 do 15.06.2023 a Resolución do 1 de xuño de 2023 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2023, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

DIRIXIDO A

Edificios residenciais colectivos e unifamiliares

BENEFICIARIOS

Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas, sociedades cooperativas e empresas arrendatarias ou concesionarias dos edificios

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 16.06.2023 ao 02.10.2023, agás esgotamento de crédito (15.081.130 €/anualidade 2023, 14.800.000 €/anualidade 2024, 6.455.794 €/anualidade 2025, 100.000 €/anualidade 2026, total 36.436.924 €)

PRAZO DE EXECUCIÓN DE OBRAS E PRESENTACIÓN

26 meses máximo dende a data concesión axudas para execución de obras. En Anualidades 2023 - 2024 - 2025 - 2026

A presentación será obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón

 • Redución da demanda enerxética anual dun 25% mínimo (exento para edificios protexidos así como aqueles que a conseguiran en actuacións nos últimos catro anos)
 • Redución do consumo enerxía primaria dun 30% mínimo
 • Contar coas licenzas e autorizacións administrativas que correspondan
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020 nin estar rematadas na data 15.06.2023
 • Non se subvencionarán instalacións con combustibles de orixe fósil
 • Certificado eficiencia enerxética previo deberá constar inscrito no RGEEE no momento da presentación da solicitude de axudas
 • 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial nos edificios colectivos
 • Obras de mellora da eficiencia enerxética e retirada de amianto
 • Honorarios dos profesionais intervintes (proxectos, certificados, informes…)
 • Gastos de tramitación, xestión administrativa e outros gastos xerais similares
 • Non se subvencionan os correspondentes a licenzas, taxas, impostos ou tributos, agás IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación
 • 40% do custo elixible total, cun máximo de 6.300 €/vivenda e 56€/m2 local
 • 65% do custo elixible total, cun máximo de 11.600 €/vivenda e 104€/m2 local
 • 80% do custo elixible total, cun máximo de 18.800 €/vivenda e 168€/m2 local
 • 100% do custo elixible total, nos casos de vulnerabilidade económica
 • Posibilidade de anticipo da axuda (ata un máximo 50%) e de ceder o dereito de cobramento á persoa contratista ou ao xestor da rehabilitación

Para máis información, preme neste enlace do IGVS 

3.4. AXUDAS NEXT GENERATION ELABORACIÓN LIBRO DE EDIFICIO E PROXECTO DE REHABILITACIÓN

Publicouse no DOG nº113 do 15.06.2023 a Resolución do 1 de xuño de 2023 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do Libro de edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2023, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G):

Preme aquí para ver o anuncio da Xunta de Galicia

DIRIXIDO A

Elaboración do Libro de Edificio e redacción dos Proxectos de rehabilitación de edificios residenciais colectivos e unifamiliares

BENEFICIARIOS

Persoas propietarias, usufrutuarias, comunidades ou agrupación destas e sociedades cooperativas

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 16.06.2023 ao 02.10.2023, agás esgotamento de crédito (1.160.617 €/anualidade 2023, 1.400.000 €/anualidade 2024, total 2.560.617€)

PRAZO DE EXECUCIÓN DE OBRAS E PRESENTACIÓN

En Anualidades 2023 - 2024

A presentación será obrigatoriamente por medios electrónicos a través da seguinte ligazón

 • Liña A: Emisión do Libro de edificio existente para a rehabilitación
 • Liña B: Redacción de proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios
 • Estar rematados antes do ano 2000 (*)
 • 50% superficie construída sobre rasante teña uso residencial de vivenda (*)
 • Non ter iniciadas as obras antes do 01.02.2020

(*) Acreditación mediante escritura ou nota simple rexistral ou consulta descritiva gráfica dos datos catastrais

 • Honorarios dos profesionais intervintes
 • IVE cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación
 • LIBRO EDIFICIO.
  • 700€ + 60€/viv (1-20 vivendas)
  • 1.100€ + 40€/viv (>20 vivendas) ata máx. 3.500€
  • Incremento 50% no caso de non dispoñer do IAE
 • PROXECTOS:
  • 4.000€ + 700€/viv (1-20 vivendas)
  • 12.000€ + 300€/viv (>20 vivendas) ata máx. 30.000€

Para máis información, preme neste enlace do IGVS 

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados